Podmínky

Je pro nás velmi důležité, aby pro vás byla naše sekce podmínek a její jednotlivé části přehledné. Podmínky jsme rozdělili na Obecné podmínky a Obchodní podmínky. Důkladně se prosím s našimi podmínkami seznamte.

Není-li vám některý z bodů či nějaká z definic pojmů a služeb jasná, neváhejte nás kontaktovat -> Sekce kontaktů. Mile rádi vám vše vysvětlíme, transparentnost je pro nás totiž důležitá.

Obecné podmínky

Obecné podmínky týkající se těchto webových stránek a dalších webů a aplikací naší společnosti Globalduck s.r.o.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se týkají našich služeb v rámci Outgrow. Najdete zde konkrétní detaily o jednotlivých službách.

Obecné podmínky

1. Souhlas s podmínkami webových stránek

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Globalduck s.r.o. Používání webových stránek je předmětem následujících podmínek a příslušných právních předpisů. Seznamte se prosím důkladně s našimi podmínkami. Přístupem na tyto webové stránky s jejich používáním potvrzujete, že jste si podmínky použití pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasíte.

Přístupem na tyto webové stránky také souhlasíte s podmínkami dalších webů, včetně webů na subdoménách, a webových aplikací naší společnosti. Naší společnosti se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00, Praha, IČ: 09567364, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: C 338261.

2. Používání webových stránek

Informace umístěné na těchto webových stránkách, včetně jakéhokoliv textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií, jakož i internetových stránek jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu jsou předmětem autorských práv společnosti Globalduck s.r.o.

Informace můžete užívat (stáhnout, zobrazit nebo vytisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Nejste oprávněni tyto informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího souhlasu společnosti Globalduck s.r.o. Pro udělení souhlasu nás prosím kontaktujte z naší kontaktní sekce těchto webových stránek.

Pro maximalizaci bezpečí uživatelů používáme různé zabezpečovací metody, je zakázáno zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek společnosti Globalduck s.r.o., stejně tak jako pokoušet se o získání přístupu k těmto částem webových stránek bez výslovného souhlasu společnosti Globalduck s.r.o.

3. Správnost informací

Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a dle uvážení společnosti Globalduck s.r.o. opraveny. Dále Vás upozorňujeme, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace informací. Společnost může kdykoli, bez upozornění, upravit jakékoliv informace umístěné na těchto webových stránkách.

Společnost Globalduck s.r.o. ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, bez omezení, přímých, nepřímých či následných škod vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv škody na Vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním Vašeho počítačového a jiného typu zařízení.

4. Odkazy webových stránek

Na tyto webové stránky může být odkazováno ze stránek třetích osob, nad nimiž nemá společnost Globalduck s.r.o. žádnou kontrolu a které nepodléhají jejímu schválení. Proto společnost Globalduck s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, ze kterých je na tyto webové stránky odkazováno.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti těchto webových stránek nemusí být na jiných stránkách platné. Společnost Globalduck s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z těchto webových stránek ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou.

Bez předchozího souhlasu společnosti Globalduck s.r.o. nejste oprávněni odkazovat v rámci těchto webových stránek na jiné stránky. V případě porušení souhlasu můžeme ihned tyto odkazy z našich webových stránek odstranit.

5. Umístění komunikace třetích osob na webových stránkách

Ačkoliv společnost Globalduck s.r.o. může monitorovat nebo prohlížet diskuze, chaty, poštu či jiné přenosy zpráv na těchto webových stránkách, nemá povinnost tak činit a nemá odpovědnost za obsah této komunikace ze strany třetích osob, včetně jakýchkoliv chyb, hanobení, urážek, pomluv, lží, obscénností, pornografie, neuctivých prohlášení nebo nepřesností zahrnutých v takové komunikaci. 

Je zakázáno posílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, urážející, obscénní, skandalizující, pobuřující, pornografické anebo neuctivé materiály či materiály obsahující pomluvy anebo jakýkoliv materiál, který může představovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušení občanskoprávních předpisů nebo jiné porušení právních předpisů.

Společnost Globalduck s.r.o. bude plně spolupracovat s příslušnými orgány a soudy, které požádají o informace o identitě osoby, která takovou komunikaci na webové stránky umístila.

6. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto se této tematice věnujeme v samostatné sekci -> Ochrana údajů. Seznamte se prosím se všemi informacemi před vstupem na webové stránky.

Přístup k jednotlivým webovým stránkám společnosti Globalduck s.r.o. může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude společnost Globalduck s.r.o. dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. 

S výhradou podmínek uvedených v zásadách pro ochranu osobních údajů jsou jakákoliv emailová korespondence, informace nebo jiné materiály, které nám zašlete, včetně všech údajů, dotazů, připomínek či návrhů, považovány za nedůvěrné a nechráněné a stávají se vlastnictvím společnosti Globalduck s.r.o., přičemž je oprávněna využít jakoukoliv myšlenku, koncept, know-how nebo techniku obsaženou v takové komunikaci pro jakýkoliv účel, včetně, bez omezení, vývoje, výroby a marketingu svých výrobků.

7. Následky porušení podmínek

Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení těchto podmínek, společnost Globalduck s.r.o. může ihned přistoupit bez upozornění k nápravnému opatření, včetně odstranění jakékoliv komunikace či jiné informace umístěné uživatelem na tyto webové stránky a znemožnění uživateli používat služby společnosti Globalduck s.r.o. V případě, že byla Vaším jednáním způsobena společnosti Globalduck s.r.o. škoda, je oprávněna domáhat se dle vlastního uvážení její náhrady.

8. Úpravy podmínek

Společnost Globalduck s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tyto webové stránky a kontrolovali aktuální znění podmínek, kterými jste při užívání webových stránek vázáni.

Tyto podmínky jsou platné od 5.9. 2022.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů Outgrow. Námi se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, IČ: 09567364 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 338261. 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli webových stránek a aplikací Outgrow ze smluv o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele. 

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Definice

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 Bezplatná služba je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní www.outgrow.cz. Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem objednávek, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.2 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí jednotlivých služeb Outgrow.

2.3 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.4 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.5 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.6 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.outgrow.cz provozované Poskytovatelem.

2.7 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.8 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.9 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorská).

2.10 Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.11 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Globalduck s.r.o. pro poskytování služeb Outgrow.

2.12 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09567364, DIČ: CZ09567364, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 338261

Kontaktovat nás můžete skrze kontaktní sekci těchto webových stránek.

3. Podmínky poskytování služeb

Tvorba webových stránek

Zde jsou základní body podmínek mezi Uživatelem a Poskytovatelem ohledně tvorby webových stránek na míru Uživatele. Tyto základní body mohou být dodatečně doplněny a pozměněny individuálně v dodatečné smlouvě mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

 • Stránky fungují na základě redakčního systému poskytovaného Poskytovatelem. Redakční systém je software, který je určen ke správě stránek Uživatelem, a to bez nároku na specifické softwarové vybavení.
 • Zdrojový kód redakčního systému Poskytovatele podléhá ochraně dle příslušných ustanovení autorského zákona a představuje obchodní tajemství Poskytovatele. Poskytovatel neposkytuje zdrojový kód ani jinou součinnost Uživateli za účelem zprovoznění stránek na jiném serveru než serveru zhotovitele, nicméně na žádost Uživatele je možné tuto možnost zvážit.
 • Stránky obsahují veškeré funkcionality požadované legislativou ČR.
 • Návrh grafického zpracování stránek (grafické prvky a struktura) připraví Poskytovatel na základě pokynů Uživatele. Pokud požadavky Uživatele přesáhnou běžný rámec úprav, je Poskytovatel povinen na toto Uživatele upozornit a předložit mu ke schválení cenovou kalkulaci.
 • Webové stránky budou obsahovat všechny funkcionality tak, aby splňovaly požadavky Uživatele na vzhled i na vlastnosti.
 • Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nutnou součinnost potřebnou pro zhotovení stránek dle této smlouvy, zejména je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli bezodkladně veškeré podklady, jež mají být použity při zhotovení grafického návrhu stránek (např. grafický materiál, fotografie, loga).
 • Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele nastává okamžikem předání a převzetí díla (podepsáním předávacího protokolu).
 • Uživatel získává po zaplacení ceny plnění stanovené individuálně, v závislosti na požadavky a rozsah díla této smlouvy, licenci užít webové stránky v neomezeném rozsahu na síti Internet, na časově neomezenou dobu, na neomezeném území prostřednictvím sítě Internet.

Správa webu

Správa webu je potřebnou službou, kterou Poskytovatel Uživateli doporučuje, nicméně nenařizuje. Je dobré jednotlivým níže vypsaným bodům věnovat pozornost. 

Většina z níže uvedených bodů tohoto odstavce týkajícího se Správy webu se vztahují pro většinu služeb, pro co nejlepší výsledky webových stránek Uživatele jsou však některé body na míru upraveny Poskytovatelem. Tyto úpravy nad rámec bodů tohoto odstavce jsou vždy mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednány individuálně a jejich přesné znění definováno ve smlouvě o provozu webových stránek. Typicky se jedná o zvýšení datové kvóty, pokročilejší systém aktualizací, scanning aktivit nad rámec apod.

Níže vypsané body tohoto odstavce jsou obecnými body vztahujícími se k různým druhům tarifů Poskytovatele. Pro přesný výčet funkcí a cen jednotlivých tarifů navštivte prosím webové rozhraní, ceny a detaily zde jsou pravidelně upravovány -> Správa webu.

 • nevýhradní licence k užívání redakčního systému zhotovitele v rozsahu nezbytném pro řádný provoz stránek, vč. veškerých budoucích změn,
 • pravidelný upgrade redakčního systému a jednotlivých modulů, vždy jednou měsíčně,
  • upgrade redakčního systému a jednotlivých modulů vždy probíhá první týden měsíce,
  • pokud Poskytovatel objeví nekompatibilitu upgradované verze s jinými nástroji a programy, vrátí se nastavení specifického nástroje či programu do verze před upgradem a je aktualizováno až v moment, kdy je odstraněna příčina problému,
 • datový prostor pro objednatele na určených serverech zhotovitele v rozsahu 8 GB (datová kvóta),
  • překročí-li Uživatel datovou kvótu 8 GB, je třeba si dokoupit datový prostor, přičemž cena se liší a je mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednána individuálně,
  • o překročení limitu bude Uživatel včas informován Poskytovatelem formou emailové komunikace,
 • neomezený přenos dat až do výše 25 000 měsíčních návštěv,
  • překročí-li Uživatel limit přenosu dat 25 000 měsíčních návštěv, je třeba si dokoupit vyšší limity měsíční návštěvnosti, přičemž cena se liší a je mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednána individuálně,
  • o překročení limitu bude Uživatel včas informován Poskytovatelem formou emailové komunikace,
 • pravidelná kontrola zabezpečení a související úpravy pro zajištění maximální bezpečnosti,
  • i přesto že se z role Poskytovatele snažíme o co nejvyšší bezpečnost, nezodpovídá Poskytovatel za případné ztráty či majetkové újmy souvisejícími s případnými útoky a poškozením webových stránek,
 • denní zálohování dat, jednotlivé zálohy jsou k dispozici po dobu 30 dnů,
  • potřebuje-li Uživatel využít některou ze záloh, stačí Poskytovatele na emailovou adresu: info@outgrow.cz požádat a neprodleně bude záloha využita k obnově,
 • zaslání měsíčního reportu na email Uživatele, vždy v prvním týdnu měsíce,
  • zaslání měsíčního reportu vždy probíhá v prvním týdnu měsíce ze strany Poskytovatele,
  • reportem se rozumí informace, které uzná Poskytovatel za vhodné a informuje o nich Uživatele, typicky formou emailu, pro maximalizaci výsledků a efektivity webových stránek Uživatele,
 • kontrola odkazů na webu a jejich případná náprava, či informování Uživatele o chybách, vždy v prvním týdnu měsíce,
 • kontrola základních analytických údajů a případné návrhy na jejich zlepšení, vždy jednou za tři měsíce,
  • Poskytovatel informuje Uživatele v prvním týdnu každého třetího měsíce ohledně zjištěných výsledků a projednají společně nápravu či optimalizaci jednotlivých analytických aspektů,
  • analytickými údaji se rozumí údaje, které uzná Poskytovatel za vhodně a informuje o nich Uživatele, pro maximalizaci výsledků a efektivity webových stránek Uživatele,
 • zaslání měsíčního reportu ohledně SEO hodnot na email Uživatele, vždy v prvním týdnu měsíce,
  • zaslání měsíčního  SEO reportu vždy probíhá v prvním týdnu měsíce ze strany Poskytovatele,
  • SEO reportem se rozumí informace, které uzná Poskytovatel za vhodné a informuje o nich Uživatele, typicky formou emailu, pro maximalizaci výsledků a efektivity webových stránek Uživatele v rámci SEO,
 • monitoring dostupnosti webových stránek 24/7, v případě problému se zhotovitel zavazuje problém ihned řešit od momentu jeho zjištění,
 • provoz a údržba cookie lištičky a pravidelný měsíční scanning skriptů webových stránek Uživatele, 
 • na požádání Uživatele poskytnutí dokumentu s jednotlivými souhlasy cookies Poskytovatelem, 
 • web editing ve stanoveném rozsahu,
  • web editingem se rozumí úkony vykonané Poskytovatelem v předem daném časovém rámci stanoveném Uživatelem,
  • cenu web editingu stanovuje Poskytovatel a je definována ve smlouvě o provozu webových stránek mezi Poskytovatelem a Uživatelem,
 • přístup k licencím nástrojů a programů třetích stran, ke kterým má Poskytovatel zakoupené oprávnění a poskytne je Uživateli pro potřeby specifického produktu, typicky webových stránek,

K výše zmíněným bodu tohoto odstavce souvisejících se Správou webu je nutné dodat, že některé z uvedených bodů poskytuje Poskytovatel pouze, pokud spravuje webové stránky uživatele na vlastním řešení. Není-li tomu tak, je třeba řešit konkrétní specifikace služby mezi Poskytovatelem a Uživatelem individuálně.

4. Ceník služeb a způsob úhrady

5.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku.

5.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností čtrnáct (14) dní (není-li dohodnuto jinak).

5.3 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.4 Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován e-mailem.

5.5 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním dané Služby, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně sedm (7) dní.

5.6 Cenu Služby hradí Uživatel bezhotovostně, a to převodem z účtu.

5.7 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

5.8 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

5. Doba trvání poskytování služeb

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů: a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě; b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

5.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou nebo je v prodlení déle než 30 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

6.2 Poskytovatel má také právo po předchozím upozornění a stanovení lhůty k nápravě, pokud je to možné, odstoupit v případě, kdy se Uživatel dopustí při používání služeb Outgrow hrubého porušení dobrých mravů a etických a morálních zásad.

6.3 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části zaplacené ceny za využívání Služby.

6.4 Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.

6.5 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele info@outgrow.cz.

6.6 Cena za Službu bude Uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

6.7 Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

6.8 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 3 měsíců od zjištění), a to na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese info@outgrow.cz.

6.9 Právo z vadného plnění Služeb Outgrow musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služeb Outgrow. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

6.10 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) dnů. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

6.11 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

7. Vyloučení odpovědnosti

7.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

7.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

8.3 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální emailovou adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou emailovou adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

8.4 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 5.9.2022.

Stay In Touch

Be the first to know about new arrivals and promotions